O czasopiśmie

Profil czasopisma

Studia Bobolanum jest czasopismem naukowym wydawanym dwa razy w roku przez Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie.

Pierwszy jego numer ukazał się w 1990 roku. Czasopismo było kwartalnikiem do 2019 roku. Od 2020 stało się półrocznikiem.

Jego celem jest służba Kościołowi i jego misji w promowaniu pogłębionego zrozumienia wiary chrześcijańskiej przez publikowanie badań z dziedziny nauk teologicznych oraz z niektórych innych dziedzin ujętych z perspektywy teologicznej. Zadaniem czasopisma jest ukazanie bogactwa tradycji teologicznej w różnych obszarach teologii i udostępnienia jej szerszemu gronu. Artykuły publikowane są w języku polskim i w językach obcych.

Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana. Czasopismo jest bezpłatne i dostępne również w formacie pdf na stronie internetowej. 

Czasopismo Studia Bobolanum ukazuje się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzi skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych.

Studia Bobolanum są indeksowane w Index Copernicus International Journals Master List. W marcu 2019 r. czasopismo zostało zakwalifikowane do grona 500 czasopism dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W lipcu 2019 r. uzyskało 20 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W listopadzie 2020 pismo zaczęło funkcjonować w Open Journal System dostępnym na stronie czasopisma.bobolanum.pl. W grudniu 2020 roku zostało włączone do bazy czasopsm CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). W lutym 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podniosło punktację czasopisma na 40 punktów.

Cele i zakres

Studia Bobolanum publikuje artykuły naukowe podejmujące zagadnienia związane z teologią jako dziedziną naukową oraz niektóre szersze kwestie ujęte z perspektywy teologicznej.

Czasopismo stara się promować dialog międzynarodowy oraz refleksję dotyczącą współczesnych zagadnień teologicznych, etycznych i pastoralnych.

Studia Bobolanum obejmują takie pola teologii, etyki i nauk religijnych jak: egzegeza, historia, teologia fundamentalna i dogmatyczna, studia ekumeniczne, teologia religii, teologa pastoralna, etyka, prawo kanoniczne, oraz niektóre inne ujęte z perspektywy teologicznej.

 
Redakcja czasopisma
Studia Bobolanum

email: studiabobolanum@bobolanum.edu.pl
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP